Ny side1 Ny side2 Ny side3 Vinkelhuse.dk Ny side1 Ny side2 Vinkelhuse.dk
Forside
Information
Kontakt
Mobil - Version
Ny side1
Vinkelhuse.dk Ny side1
 OBS!
 Antal: 6 
Referater fra afd. bestyrelsen

 

Hvis du vil læse bestyrelsens referater klik på nedenstående link og læse mere.

Klik her!

Fordøre

Husk

 

Husk fordørene må ikke blokeres, de nye pumper bliver ødelagt hvis man gør det.

Skal man flytte eller af anden grund have døren stående åben en en periode kan man kontakte varmemesteren i dennes åbningstid, og låne en brik der får døren til at stå åben.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Parkering i Vinkelhuse

Bestyrelsen har indgået en aftale med DinParkering og regler vedr. parkering på ejendommens arealer, læs mere her, klik her.

Høm Høm

Husk at samle op efter hunden.

Uddrag af husorden: 

Det er ikke tilladt at holde, passe eller pleje større husdyr som hunde og katte.

Husorden kan læses her - klik.

Hastigheder i Vinkelhuse

Det er ikke tilladt at køre mere end 30 km/t i Vinkelhuse.

Det gælder for alle køretøjer.

Skadedyr
Ring straks til varmemesteren på 32 51 19 90 hvis du har set en rotte på ejendommens areal. Klik her for mere information 
Ny side1 Ny side2
 Information:
  21-02-2014  Forretningsorden
Ny side1

Forretningsorden for afdelingsmøder i afdeling 6

Godkendt på afdelingsmødet 13.09.2006

Afdelingsformanden åbner mødet. Under ledelse af afdelingsformanden vælges en dirigent, der herefter leder mødet. Dirigenten kan få valgt et stemmeudvalg til hjælp ved optælling af stemmer. Antallet af stemmeudvalgsmedlemmer fastsættes af dirigenten. Afdelingsmødet vælger blandt deltagerne en mødesekretær, der refererer de trufne beslutninger og det nøjagtige resultat af afstemningerne, samt udfærdiger et kort sammendrag af forhandlingerne. Referatet underskrives foruden af mødesekretæren, tillige af dirigenten og eventuelt af afdelingsformanden. Referatet udsendes til samtlige husstande i afdelingen og elektronisk til PAB.

Hvis der under mødet udtrykkes mistillid til dirigenten, skal denne mistillid umiddelbart sættes under afstemning. Afdelingsformanden leder mødet indtil afstemningen er afsluttet og en eventuel ny dirigent er valgt.

Ønsker dirigenten at deltage i debatten eller opstille til valg overgives ledelsen af mødet til afdelingsformanden, så længe handlingen pågår.

Talerne får ordet i den rækkefølge, de har anmodet herom. Dirigenten kan kræve, at talere indtegner sig skriftligt. Formanden kan få ordet til sidst til en afsluttende bemærkning.

Dirigenten kan foreslå sagen afsluttet med de indtegnede talere samt formandens eventuelle afsluttende bemærkning. Dirigenten kan foreslå begrænset taletid. Disse forslag kan ligeledes stilles af mødedeltagerne.

Anmodning om ordet vedrørende mødets afvikling i henhold til forretningsordenen går forud for den almindelige talerrække.

Fremlagte forslag til afstemning afgøres ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Skriftlig afstemning kan kræves af et flertal af de fremmødte, eller hvis dirigenten skønner det nødvendigt/hensigtsmæssigt.

Ændringsforslag skal afleveres skriftligt til dirigenten og være underskrevet af forslagsstilleren. Ved afstemning om et forslag, skal der først stemmes om ændringsforslaget.

Urafstemning blandt afdelingens beboere, om et fremlagt forslag, kan besluttes af afdelingsmødet med almindeligt stemmeflertal

Dirigenten kan stille forslag om afvisning, udsættelse, afslutning, eller genoptagelse om et fremlagt forslag. Der kan ikke stilles ændringsforslag til dette.

Ved personvalg, hvor der er flere kandidater end ledige poster, skal stemmesedlen påføres det antal forskellige kandidater, der er ledige poster til, jvf. foreningens vedtægter § 20, stk. 2. I tilfælde af stemmelighed foretager dirigenten en lodtrækning. Inden valghandlingen påbegyndes, skal dirigenten sikre sig, at alle opstillede kandidater ønsker valg. Dette skal sikres mundtlig eller skriftligt.

Er der ikke opstillet flere kandidater, end der skal vælges, er de opstillede automatisk valgt. I tilfælde af, at der er tale om forskellige valgperioder, afholdes afstemning om hver enkelt post. I tilfælde af stemmelighed foretager dirigenten en lodtrækning.

Under valg af suppleanter, kan dirigenten med afdelingsmødets billigelse, afgøre at stemmetallene angiver hvem der skal være 1. suppleant og hvem der skal være 2. suppleant. I tilfælde af stemmelighed foretager dirigenten en lodtrækning.

Ny side1